Your search results

PRÁVNE INFORMÁCIE

Všetok obsah (texty, fotografie, videá a iné) na stránkach www.KvalitneNehnutelnosti.sk je autorským dielom a majetkom prevádzkovateľa stránok.

 

Každý užívateľ stránok www.KvalitneNehnutelnosti.sk berie na vedomie, že informácie na nich uvedené sú informatívneho charakteru, neposkytujú právne, ani finančné rady a teda nemôžu byť za také považované. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie na týchto stránkach, napriek tomu sa snažíme, aby obsah ich informácií bol aktuálny a presný. Prevádzkovateľ stránok www.KvalitneNehnutelnosti.sk neposkytuje právne, investičné, daňové, ani úverové poradenstvo.

 

Prevádzkovateľ stránok www.KvalitneNehnutelnosti.sk neposkytuje služby podľa zákona 586/2003 Z.z. o advokácií, ani služby podľa zákona 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, ani služby podľa zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne, notárske alebo finančné služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby prevádzkovať (advokáti, notári, finanční sprostredkovatelia, bankové inštitúcie).